Summer Series Race 3 – Botany Bay, Sydney Australia

Summer Series Race 3 - Botany Bay, Sydney Australia
« Video Post: Summer Series Race 3, Australia Day